Kierownik Oddziału – Andrzej Kręgiel

Pielęgniarka Oddziałowa – Grażyna Szymczak

Tryb pracy:

¦wiadczenia w oddziale chirurgii udzielane są całodobowo.
Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.
Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35

Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia: 

Godz. 7.30– raport lekarski
Godz. 8.00-12.00 – planowe zabiegi operacyjne
Godz. 8.00-12.00 – wykonywanie zleceń z wizyty
Godz. 10.00-14.00 – wykonywanie badań diagnostycznych

Telefony:

Ordynator tel. 63 26 26 121
Lekarze tel. 63 26 26 123
Oddziałowa tel. 63 26 26 174
Pielęgniarki odcinek I tel. 63 26 26 142
Odcinek. II tel. 63 26 26 153
Pacjenci odcinek I tel. 63 26 26 161
Odcinek II tel. 63 26 26 164

 

 

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów przyjętych do oddziału.
 • Ustalenie i wdrożenie planu leczenia.
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne – w zależności od rodzaju schorzenia.
 • Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentów.
 • Bieżące monitorowanie pacjentów w salach pooperacyjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziału.
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów.
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale.
 • Prowadzenie specjalizacji lekarskich w zakresie chirurgii ogólnej.
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i pielęgniarek.
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 • Konsultowanie pacjentów z innych oddziałów, w tym w Izbie Przyjęć.
 • W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych w pracowniach zakładu dla pacjentów oddziału, poradni specjalistycznych oraz innych podmiotów zewnętrznych – na podstawie odrębnych umów zawartych z tymi podmiotami.

 

Regulamin dla osób odwiedzających pacjentów:

 1. Odwiedzanie chorych może odbywać się codziennie w godzinach od 12.00 do 19.00
 2. Zakaz odwiedzin dotyczy pacjentów będących w 1 dobie po zabiegu operacyjnym.
 3. Dzieci w wieku poniżej 10 lat nie powinny uczestniczyć w odwiedzinach chorego.
 4. Pacjenta mogą odwiedzić jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
 5. Osobom dotkniętym chorobą zakaźną lub znajdującym się w stanie nietrzeźwym zabrania się wstępu na oddział.
 6. Odwiedzających obowiązuje zakaz siadania na łóżkach.
 7. Odwiedzający proszeni są o maksymalne ograniczenie czasu wizyt. Ciągłe przebywanie na salach jest krępujące dla innych pacjentów.
 8. Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Ordynator i lekarz prowadzący; informacje te są udzielane osobom upoważnionym przez pacjenta.