Lekarz Kierujący Oddziałem Dziecięcym i Noworodkowym – Agata Ignaczak

Oddziałowa Oddziału Dziecięcego – Bożena Rajman

Tryb pracy:

Świadczenia w oddziale dziecięcym udzielane są całodobowo.
Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.
Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia:
Godz. 8.00 – raport lekarski
Godz. 10.00-11.00 oraz 17.00-18.00 – obchód lekarski
Godz. 10.00 – realizacja zleceń lekarskich
Godz. 8.00-14.00– badania diagnostyczne

Telefony:

Lekarz Kierujący Oddziałem tel. 63 26 26 220
Lekarze tel. 63 26 26 128
Pielęgniarki tel. 63 26 26 139

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów przyjętych do oddziału.
 • Ustalenie i wdrożenie planu leczenia.
 • Udzielanie świadczeń leczniczych i pielęgnacyjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziału.
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów.
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale.
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i pielęgniarek
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 • Konsultowanie pacjentów w Izbie Przyjęć.
 • W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Realizacja innych czynności zleconych przez Dyrektora zakładu.

 

Regulamin dla osób odwiedzających pacjentów:

 1. Odwiedziny odbywają się codziennie od 13.00-19.00 W wyznaczonym do tego pomieszczeniu.
 2. Dzieci w wieku poniżej 10 lat nie powinny uczestniczyć W odwiedzinach.
 3. Osobom dotkniętym chorobą zakaźną i w stanie nietrzeźwym zabrania się wstępu na oddział.
 4. Odwiedzających obowiązuje zakaz siadania na łóżkach.
 5. Odwiedzający proszeni są o ograniczenie czasu wizyt.
 6. Nie wolno zostawiać dziecku jedzenia bez wcześniejszego uzgodnienia z personelem.
 7. Należy dbać o ład i porządek.
 8. Nie pozwalać dzieciom bawić się sprzętem medycznym.
 9. Informacji na oddziale na temat stanu zdrowia chorego dziecka udziela- lekarz prowadzący.