eWUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień świadczeniobiorców

Od 01 stycznia 2013 r. Pacjent wystarczy, że będzie miał przy sobie jeden z wymienionych dokumentów:

 • Dowód osobisty
 • Paszport
 • Prawo jazdy

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia:

 • Aktualną legitymację szkolną

Od 1 stycznia 2013r. jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.
Może to zrobić każde z rodziców.

Pacjent ma 7 dni: Jeżeli dziecko nie zostało zgłoszone przed 1 stycznia 2013 r. nie należy zwlekać i należy zgłosić je jak najszybciej. Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Należy pamiętać, że: Numer PESEL to klucz do weryfikacji Uprawnień Pacjenta- to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy Pacjent ma aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Pacjentowi bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania.

Ważne! Jeżeli dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza, Rodzic powinien podać w rejestracji swój PESEL. Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18 r. ż zapłaci budżet państwa- warunkiem jest obywatelstwo polskie.

Jeżeli następuje zmiana pracy od 1 stycznia 2013 r. należy poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, który należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz zgłoszono ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Kiedy zmienia się pracę zostaje się wyrejestrowanym z ubezpieczenia zdrowotnego a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny.

Nie należy się martwić! Jeżeli w rejestracji otrzyma Pacjent informację, że NFZ nie potwierdził Pacjenta uprawnień do świadczeń, a wie on, że ma do nich prawo, może je potwierdzić tak jak dotychczas za pomocą dokumentów papierowych, np.:

 • Zaświadczenia z zakładu pracy
 • Legitymacja emeryta lub rencisty
 • Aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie ma Pacjent przy sobie takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń które musi zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Podstawę prawną doświadczeń, np. Zawarta umowa o prace, emerytura
 • Numer PESEL
 • Rodzaj dokumentu, którym potwierdza swoją tożsamość u lekarza.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

 • Dziecko- własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18r. ż a jeżeli kształci się dalej- do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi- bez ograniczenia wieku.
 • Małżonek- jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni)-jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.