Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.

OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY:

Lista rzeczy do porodu 

POŁOŻNA PROWADZI TAKŻE EDUKACJĘ KOBIET W CIĄŻY, W TYM KOBIET W CIĄŻY WYSOKIEGO RYZYKA, PRZYGOTOWUJE KOBIETY DO PORODU (szkoła rodzenia), TAKŻE DO PORODU RODZINNEGO. POCZĄWSZY OD 21. TYGODNIA CIĄŻY DO TERMINU ROZWIĄZANIA, POŁOŻNA PROWADZI EDUKACJĘ PRZEDPORODOWĄ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ NIE WIĘKSZĄ NIŻ:

 • 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży,
 • 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

OPIEKA NAD MATKĄ I NOWORODKIEM:

Po porodzie położna opiekuje się kobietą w okresie połogu (czyli do 42. dnia po porodzie) i noworodkiem do ukończenia szóstego tygodnia życia. Położna zobowiązana jest do co najmniej 4 a maksymalnie 6 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych. Pierwsza wizyta odbywa się w ciągu 48 godzin od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala do domu.

podstawa prawna: Zarządzenie nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

W ramach wizyt patronażowych położna POZ powinna w szczególności przeprowadzić: postępowanie umożliwiające tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią, pomiary masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej, profilaktykę zakażeń przedniego odcinka oka,

 • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
 • ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
 • wykrywanie objawów patologicznych,
 

 

 

 

 

 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samokontroli,
 • promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców,
 • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie,
 • formułowanie diagnozy i ustalenie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1816

POŁOŻNA SPRAWUJE OPIEKĘ NA KOBIETĄ NA KAŻDYM ETAPIE JEJ ŻYCIA – W CIĄŻY, W POŁOGU, W OKRESIE DORASTANIA I MENOPAUZY. W ZDROWIU I W CHOROBIE

OPIEKA POŁOŻNEJ NAD KOBIETĄ PO OPERACJI:

Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznejSkierowanie na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana.
Do obowiązków położnej należą między innymi:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zdejmowanie szwów
 • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych
 • płukanie pochwy,
 • leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna
 • ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami


OPIEKA POŁOŻNEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE MENOPAUZY:

Menopauza to dla wielu kobiet czas specyficznych dolegliwości ginekologicznych i psychicznych. Do położnej mogą zgłaszać się wszystkie pacjentki, które mają wątpliwości dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia w tym okresie. Położna powinna przypominać kobietom o dostępnych dla nich programach profilaktycznych i konieczności profilaktyki nowotworów, badać piersi i uczyć samobadania.

PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA:

W zakresie działalności profilaktycznej, oprócz edukacji przedporodowej, do zadań położnej należą:

 • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,
 • kształtowanie postaw rodzicielskich,
 • edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu do płodności po porodzie, metod regulacji płodności,
 • profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
 • edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego – położne powinny przypominać pacjentkom o badaniach profilaktycznych: mammografii i cytologii,
 • edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową,
 • profilaktyka chorób wieku rozwojowego,
 • edukacja w zakresie szczepień ochronnych.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1816)

OPIEKA SPRAWOWANA PRZEZ POŁOŻNE POZ:

Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia.
Rejestracja pacjentek położnej POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych położna uzgadnia termin wizyty z pacjentką.

 

Organizacja udzielania świadczeń w poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

Personel gabinetu:

Urszula Grabarczyk – nr telefonu: 607 901 241

Maria Klińska – nr telefonu: 607 901 224

Godziny funkcjonowania gabinetu:

w gabinecie: w terenie:
poniedziałek:   8:00 – 10:00 10:00 – 15:35
wtorek: 15:00 – 17:00   8:00 – 15:00
środa:   8:00 – 10:00 10:00 – 15:35
czwartek:   8:00 – 10:00 10:00 – 15:35
piątek   8:00 – 10:00 10:00 – 15:35

 

 

Program badań przesiewowych noworodków