Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole informuje, że realizuje projekt pt. „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID”.

Całkowita wartość projektu: 1.899.180,00 zł
Kwota kosztów kwalifikowanych: 1.899.180,00 zł
Kwota dofinansowania: 1.614.303,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11 „Instrument REACT-EU EFRR”, Działanie 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
(Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.11.02.00-30-0017/22-00).

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności wdrożenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych, a także zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wynikających bezpośrednio z pandemii COVID-19 lub związanych ze skutkami pośrednimi pandemii tj. zaniechaniem lub odroczeniem świadczeń medycznych.

Projekt jest zgodny z mapą potrzeb zdrowotnych za 2020 r. oraz z Wojewódzkim Planem Transformacji, z których wynika konieczność wymiany bazy sprzętowej zawierającej stare sprzęty lub sprzęty stosunkowo stare i intensywnie eksploatowane.

Projekt obejmuje inwestycję polegającą na:

 1. Opracowaniu Studium Wykonalności dla projektu
 2. Zakupie ambulansów z wyposażeniem do transportu medycznego pacjentów (oddziały szpitalne, izba przyjęć):
  1. ambulans z wyposażeniem – 2 szt.,
  2. wyposażenie dodatkowe (nosze główne – 2 szt.,
  3. krzesełko transportowe – 2 szt.,
  4. ssak akumulatorowo-sieciowy – 2 szt.,
  5. nosze podbierakowe – 2 szt.,
  6. deska ortopedyczna – 2 szt.) – 2 kpl.
 3. Doposażeniu Pracowni Endoskopii w:
  1. gastroskop – 1 szt..,
  1. kolonoskop – 1 szt.,
  2. bronchoskop z torem wizyjnym – 1 szt.
 1. Doposażeniu Oddziału Wewnętrznego, AOS, POZ i Izby przyjęć w:
  1. fotele transportowe – 6 szt. (oddziały szpitalne: Izba przyjęć 2 szt.; Oddział wewnętrzny  – 4 szt).,
  1. defibrylator AED z wyposażeniem – 3 kpl. (Izba przyjęć – 1 szt., POZ – 1 szt., AOS – 1 szt.),
  2. EKG z wózkiem i wyposażeniem opisanym w Studium Wykonalności w pkt. V.3 – 2 kpl. (Oddział wewnętrzny),
  3. monitory funkcji życiowych (kardiomonitory) z wyposażeniem – 6 kpl. (Oddział wewnętrzny  – 6 kpl. ),
  4. inhalator/nebulizator medyczny do pracy ciągłej z wyposażeniem – 10 kpl. (Oddział wewnętrzny 10 szt.),
  5. łóżka z wyposażeniem – 6 kpl. (Oddział wewnętrzny )
 1. Wdrożeniu systemu e-rejestracji dla pacjentów AOS: licencja wraz z wdrożeniem e-rejestracji – 1 szt., system telekomunikacyjny – 1 kpl.