System zarządzania jakości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Kole wg normy ISO 9001:2015

Funkcję Pełnomocnika d/s Systemu Jakości pełni Urszula Jaskuła

Dążenie do osiągnięcia odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług medycznych, było podstawową przesłanką przemawiającą za wdrożeniem systemu zarządzania jakością w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
Niezbędnym elementem do osiągnięcia tego celu jest właściwe zarządzanie i organizacja wewnątrz zakładu. Dyrekcja Szpitala uznała, że najlepszym narzędziem służącym do standaryzacji zarządzania i procesów jest system zarządzania jakością oparty na normie ISO 9001.
Wykaz procesów opisanych w postaci procedur SZJ przedstawiono w rozdziale 2.2, a wzajemne powiązania między procesami w rozdziale 2.3.
System jakości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole udokumentowany jest w następujących dokumentach:
Księdze Systemu Zarządzania Jakością
Procedurach SZJ
Procedurach Operacyjnych
Standardach postępowania
Instrukcjach
Innych dokumentach związanych.

Założenia Systemu Zarządzania Jakością:

 • podnoszenie kwalifikacji w zakresie szeroko rozumianej jakości
 • sprawdzanie systemu zarządzania jakością
 • zapewnienie materiałów i produktów najwyższej jakości
 • kontrola na każdym etapie
 • usuwanie istniejących i potencjalnych niezgodności w ramach działań korygujących i zapobiegawczych
 • analiza efektywności systemu zarządzania jakością przez Najwyższe Kierownictw


Wykaz procesów opisanych w postaci procedur SZJ występujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Procesy Główne:

 • Ogólne zasady postępowania w poradniach specjalistycznych :
  Kardiologiczna, Urologiczna, Położniczo – Ginekologiczno, Chirurgii Ogólnej, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
 • Ogólne zasady postępowania w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:
  Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  Punkt Szczepień
  Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Zasady postępowania z pacjentem w Izbie Przyjęć
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Wewnętrznym I
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Chirurgii
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Noworodkowym
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Dziecięcym
 • Zasady postępowania z pacjentem w Pomocy Doraźnej i ratownictwie medycznym:
  Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego „S”
  Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego „P”
  Specjalistyczny Zespół Transportowy „T”
  Zespół Transportu Sanitarnego

Procesy Pomocnicze medyczne:

 • Sala Porodowa
 • Blok Operacyjny /Dział Anestezjologii
 • Izba Przyjęć
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
 • Pracownia USG
 • Prosektorium
 • Zasady postępowania w procesie sterylizacji
 • Nadzór na lekami w szpitalu/Apteka Szpitalna

Procesy Pomocnicze nie medyczne:

 • Zamówienia publiczne/Zaopatrzenie
 • Szkolenia
 • Postępowanie z pacjentami zagranicznymi
 • Nadzór na wyposażeniem technicznym Szpitala
 • Nadzór nad infrastrukturą
 • Postępowanie z usługami niezgodnymi
 • Postępowanie ze skargami pacjentów
 • Administracja

Procesy Zarządcze:

 • Dokumentacja Systemu Jakości – Tworzenie, Wprowadzanie, Nadzór
 • Zapisy dotyczące jakości
 • Audity wewnętrzne
 • Działania korygujące i zapobiegawcze

 

Polityka jakości

Podstawowym zadaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest objęcie kompleksową specjalistyczną opieka medyczną wszystkich mieszkańców naszego powiatu jak również pacjentów zgłaszających się do naszego Szpitala, a wymagających opieki medycznej-pacjentów z poza naszego rejonu.
Najważniejszym ogniwem naszej działalności jest PACJENT. Wszystkie działania ukierunkowane są na stworzenie Pacjentom optymalnych warunków do korzystania z naszych usług, zapewniamy profesjonalną obsługę i najwyższą jakość świadczonych usług. W tym celu korzystamy z najnowocześniejszych osiągnięć medycyny.
Zapewnienie najwyższej jakości usług jest możliwe dzięki dobrze przygotowanej i profesjonalnej kadrze. Dbamy o naszych PRACOWNIKÓW zapewniając im możliwość rozwoju i pogłębiania wiedzy. Wszystkie osoby pracujące w naszym Szpitalu charakteryzują się wysokim profesjonalizmem i nienagannymi zasadami etycznymi.
Każda instytucja pragnąca dobrze funkcjonować na rynku musi być sprawnie ZARZĄDZANA. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest w pełni świadoma tego faktu, dlatego ciągle doskonalimy nasze metody zarządzania tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy pracownikom oraz w pełni świadczyć profesjonalną obsługę naszym Pacjentom.
Naszą ambicją jest stworzenie wizerunku Szpitala świadczącego usługi medyczne na najwyższym poziomie. Zobowiązujemy się do ciągłego DOSKONALENIA wdrożonego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001.

Dyrektor SPZOZ w Kole
Grzegorz Gibaszek

 

CERTYFIKAT


Miło nam poinformować, że nasz Szpital otrzymał Certyfikat

„Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”.

Rada Ekspertów programu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” zakończyła proces certyfikacji szpitali. Szpital w Kole  pomyślnie przeszedł weryfikację i został uhonorowany certyfikatem.

Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” jest nie tylko wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania, ale również motywacją do dalszych starań
o podnoszenie jakości w naszym Szpitalu.

 

Skład Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali: Patronat nad projektem objęły:
– dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt,

– prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski,

– prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz,

– prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski,

– dr n. med. Klaudiusz Komor,

– dr n. med. Anna Szczypta,

– dr n. o zdr. Maria Kołatek,

– dr n. med. Mirosława Malara,

– mgr Zofia Małas,

– mgr Mariola Łodzińska,

– mgr Maciej Latos,

– mgr Marzena Janowska,

– dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło,

– mgr farm. Marcin Bochniarz,

– dr n. ekon. Anna Gawrońska,

– mgr Jerzy Ostrouch,

– mgr Magdalena Ryznar-Zaręba,

– mgr Jolanta Korczyńska,

– mgr Marcin Bicz.

– Narodowy Fundusz Zdrowia,
– Rzecznik Praw Pacjenta,
– Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,
– Polska Federacja Szpitali,
– Naczelna Izba Lekarska,
– Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych,
– Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki,
– Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
– Polski Klub Dostępu Naczyniowego,
– Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa,
– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych,
– Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne,
– Naczelna Izba Aptekarska,
– Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie,
– Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich,
– Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
– Polskie Towarzystwo Mikrobiologów,
– Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
– Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
– Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
– Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego.