System Jakości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Kole wg normy ISO 9001:2015

Funkcję Pełnomocnika d/s Systemu Jakości pełni Urszula Jaskuła

Dążenie do osiągnięcia odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług medycznych, było podstawową przesłanką przemawiającą za wdrożeniem systemu zarządzania jakością w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
Niezbędnym elementem do osiągnięcia tego celu jest właściwe zarządzanie i organizacja wewnątrz zakładu. Dyrekcja Szpitala uznała, że najlepszym narzędziem służącym do standaryzacji zarządzania i procesów jest system zarządzania jakością oparty na normie ISO 9001.
Wykaz procesów opisanych w postaci procedur SZJ przedstawiono w rozdziale 2.2, a wzajemne powiązania między procesami w rozdziale 2.3.
System jakości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole udokumentowany jest w następujących dokumentach:
Księdze Systemu Zarządzania Jakością
Procedurach SZJ
Procedurach Operacyjnych
Standardach postępowania
Instrukcjach
Innych dokumentach związanych.

Założenia Systemu Zarządzania Jakością:

 • podnoszenie kwalifikacji w zakresie szeroko rozumianej jakości
 • sprawdzanie systemu zarządzania jakością
 • zapewnienie materiałów i produktów najwyższej jakości
 • kontrola na każdym etapie
 • usuwanie istniejących i potencjalnych niezgodności w ramach działań korygujących i zapobiegawczych
 • analiza efektywności systemu zarządzania jakością przez Najwyższe Kierownictw


Wykaz procesów opisanych w postaci procedur SZJ występujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Procesy Główne:

 • Ogólne zasady postępowania w poradniach specjalistycznych :
  Kardiologiczna, Urologiczna, Położniczo – Ginekologiczno, Chirurgii Ogólnej, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
 • Ogólne zasady postępowania w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:
  Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  Punkt Szczepień
  Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Zasady postępowania z pacjentem w Izbie Przyjęć
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Wewnętrznym I
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Chirurgii
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Noworodkowym
 • Zasady postępowania z pacjentem w Oddziale Dziecięcym
 • Zasady postępowania z pacjentem w Pomocy Doraźnej i ratownictwie medycznym:
  Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego „S”
  Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego „P”
  Specjalistyczny Zespół Transportowy „T”
  Zespół Transportu Sanitarnego

Procesy Pomocnicze medyczne:

 • Sala Porodowa
 • Blok Operacyjny /Dział Anestezjologii
 • Izba Przyjęć
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
 • Pracownia USG
 • Prosektorium
 • Zasady postępowania w procesie sterylizacji
 • Nadzór na lekami w szpitalu/Apteka Szpitalna

Procesy Pomocnicze nie medyczne:

 • Zamówienia publiczne/Zaopatrzenie
 • Szkolenia
 • Postępowanie z pacjentami zagranicznymi
 • Nadzór na wyposażeniem technicznym Szpitala
 • Nadzór nad infrastrukturą
 • Postępowanie z usługami niezgodnymi
 • Postępowanie ze skargami pacjentów
 • Administracja

Procesy Zarządcze:

 • Dokumentacja Systemu Jakości – Tworzenie, Wprowadzanie, Nadzór
 • Zapisy dotyczące jakości
 • Audity wewnętrzne
 • Działania korygujące i zapobiegawcze

 

Polityka jakości

Podstawowym zadaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest objęcie kompleksową specjalistyczną opieka medyczną wszystkich mieszkańców naszego powiatu jak również pacjentów zgłaszających się do naszego Szpitala, a wymagających opieki medycznej-pacjentów z poza naszego rejonu.

 

Najważniejszym ogniwem naszej działalności jest PACJENT. Wszystkie działania ukierunkowane są na stworzenie Pacjentom optymalnych warunków do korzystania z naszych usług, zapewniamy profesjonalną obsługę i najwyższą jakość świadczonych usług. W tym celu korzystamy z najnowocześniejszych osiągnięć medycyny.

Zapewnienie najwyższej jakości usług jest możliwe dzięki dobrze przygotowanej i profesjonalnej kadrze. Dbamy o naszych PRACOWNIKÓW zapewniając im możliwość rozwoju i pogłębiania wiedzy. Wszystkie osoby pracujące w naszym Szpitalu charakteryzują się wysokim profesjonalizmem i nienagannymi zasadami etycznymi.

Każda instytucja pragnąca dobrze funkcjonować na rynku musi być sprawnie ZARZ!DZANA. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest w pełni świadoma tego faktu, dlatego ciągle doskonalimy nasze metody zarządzania tak, aby zapewnić najwyższy komfort pracy pracownikom oraz w pełni świadczyć profesjonalną obsługę naszym Pacjentom.

Naszą ambicją jest stworzenie wizerunku Szpitala świadczącego usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Zobowiązujemy się do ciągłego DOSKONALENIA wdrożonego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001.

Dyrektor

 

CERTYFIKAT