Lekarz kierujący Izbą Przyjęć – Tomasz Ignaczewski

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę w Izbie Przyjęć – Dorota Bartłomiejczak

ZADANIA IZBY PRZYJĘĆ

 1. Badanie lekarskie chorych zgłaszających się na Izbę Przyjęć.
 2. Przyjmowanie do szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego.
 3. Transport pacjentów na specjalistyczne badania do innych placówek służby zdrowia.
 4. Transport pacjentów do miejsca zamieszkania na pisemne zlecenie lekarza dyżurnego Izby Przyjęć lub lekarza z oddziału.

W Izbie Przyjęć znajduje się telefon sieci miejskiej, spis telefonów i adresów zakładów opieki zdrowotnej, policji, prokuratury, straży pożarnej oraz pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w szpitalu, a także instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych.   Personel Izby Przyjęć podlega w wykonywaniu w swych czynności lekarzowi dyżurnemu i kierownikowi Izby Przyjęć. W Izbie Przyjęć prowadzi się dokumentację w wersji papierowej:

 1. Księgę główną przyjęć i wypisów.
 2. Książkę odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych.
 3. Raport dzienny osobowy.

Każdy chory zgłaszający się ze skierowaniem do Szpitala lub przywieziony do Szpitala jest niezwłocznie zbadany przez lekarza dyżurnego. Nie wolno odmówić przyjęcia z powodu braku wolnych łóżek ciężko choremu, który wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej i pozostawienia w szpitalu.

 1. Chorych niezakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, a wymagających leczenia ambulatoryjnego, lekarz dyżurny przekazuje z odpowiednią adnotacją dotyczącą dalszego sposobu postępowania, do zakładów lecznictwa ambulatoryjnego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – POZ  Pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – codziennie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) – przez całą dobę. ¦wiadczenia tego rodzaju są udzielane bez skierowania. Pacjent zgłaszając się do POZ powinien posiadać dokument tożsamości z nr PESEL oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie. Jeśli w momencie zgłoszeni nie posiada takich dokumentów powinien je przedstawić w ciągu siedmiu dni od dnia wizyty. Pacjent może skorzystać z opisanej wyżej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ uzasadniają miedzy innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp. W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;
 • skierowania do specjalisty. Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.
Przyjęcie w trybie nagłym

Przyjęcie w trybie nagłym związane jest z nagłym zachorowaniem wymagającym natychmiastowej hospitalizacji. Następuje ono wtedy, kiedy pacjent zgłasza się na izbę przyjęć z „pilnym” skierowaniem od lekarza lub jest przywieziony przez karetkę pogotowia lub inne osoby. W izbie przyjęć zostają przeprowadzone niezbędne badania i pomiary oraz zostanie założona dokumentacja medyczna. Jeżeli lekarz zdecyduje o przyjęciu, pacjent zostaje przewieziony do odpowiedniego oddziału szpitalnego. Jeśli w momencie przyjęcia pacjent nie posiada wymaganych dokumentów (dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie) może je dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia (jeśli nadal przebywa w szpitalu) lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Przyjęcie w trybie planowym

Jeśli pacjent posiada skierowanie do szpitala w trybie planowym uzgadnia termin przyjęcia w szpitalnej izbie przyjęć. Po uzgodnieniu terminu pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu do szpitalnej izby przyjęć. Pacjent powinien posiadać skierowanie do szpitala, dokument tożsamości oraz ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności diagnostycznych związanych z przyjęciem do szpitala i  założeniu dokumentacji medycznej pacjent zostaje odprowadzony bądź odwieziony przez personel szpitala do odpowiedniego oddziału.

Co zabrać do szpitala?

Pacjent do szpitala zabiera ze sobą potrzebne przybory toaletowe, pidżamę, bieliznę osobistą, kapcie, szlafrok oraz sztućce i kubek. Wskazane jest też zabranie ze sobą wyników badań diagnostycznych oraz dokumentacji medycznej z wcześniejszego leczenia. W przypadku położnic wskazane jest posiadanie wyniku badania grupy krwi.

Zasady przyjęć:

 1. Godziny przyjęć -codziennie całodobowo.
 2. Obowiązuje skierowanie wydane przez lekarza.
 3. Bez skierowania lekarza udzielane są świadczenia w stanach nagłych, związane z urazem, stanem zagrożenia życia.