Polityka prywatności – informacje o przetwarzaniu danych

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego są one chronione z wykorzystanie powszechnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

Akceptując niniejszą politykę Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych.

Poniżej chcielibyśmy przybliżyć Ci informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nas.

 1. Informacje wstępne
 • My, czyli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole 62-600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 tel.: (63) 2626140,;
 • Ty, osoba odwiedzająca Naszą stronę internetową;
 • RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je Rozporządzeniem).
 1. Administrator Danych

My jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Dane przetwarzamy na podstawie prowadzonej działalności.

 1. Organ nadzorczy

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba, z którą możesz się  kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, iod@spzozkolo.pl

 1. Sprzeciw odnośnie przetwarzania

Możesz złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Rozpatrzymy zasadność sprzeciwu. Możesz zawsze wycofać wszystkie lub niektóre zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na Nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami prawa będziemy uprawnieniu do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

 1. Cel przetwarzania danych

W oparciu o Twoje dane możesz zostać poddany mechanizmowi profilowania z wykorzystaniem Twojej lokalizacji oraz informacji o produktach, którymi byłeś zainteresowany. Profilowanie może zostać użyte w celu dostosowania części informacji wyświetlanych na stronie.

 1. Jakie dane przetwarzamy

Możemy przetwarzać dane zbierane automatycznie przez przeglądarki internetowe (lokalizacja, adres IP i inne dane przesyłane przez przeglądarki).

 1. Komu możemy Twoje przekazać dane

Dane mogą być udostępnione tylko i wyłącznie upoważnionym podmiotom. Dane osobowe są przekazywane do firm trzecich w celu:

 • zbierania informacji statystycznych,
 • analizy danych.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Okres przetwarzania Twoich danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są zależne, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnie z tymi przepisami metod przechowywania, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Twoje prawa
 • Masz prawo żądania od Nas dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Nas.
 • Będziesz miał prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

Polityka Cookies

Strona internetowa używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www oraz przechowywane przez przeglądarkę. Informacje są odczytywane przez serwer, który je utworzył po ponownym połączniu ze stroną. Zebrane dane służą do ulepszenia działania systemu informatycznego odpowiedzialnego za realizację witryny internetowej oraz do dostosowania zawartości do preferencji użytkownika.

W ramach portalu możemy stosować następujące rodzaje plików Cookies:

 • Tymczasowe to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które są przechowywane do momentu zakończenia sesji.
 • Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
 • Własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.
 • Zewnętrzne pochodzące z witryny zewnętrznej, inna niż witryna odwiedzana.
 • Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.
 • Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
 • Funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.
 • Reklamowe umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

Aktualnie portal nie korzysta ze wszystkich wymienionych plików, jednak zastrzega sobie prawo do ich użycia w dowolnej chwili.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienie korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje utraty dostępu do treści.

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L/119) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana(lub Państwa przedstawicieli ustawowych) danych osobowych jest:

Dane Administratora danych osobowych Dane Inspektora ochrony danych (IOD)
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 62-600 Koło
e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl
tel. (0 63) 262 61 40
e-mail: iod@spzozkolo.pl
tel. (0 63) 262 61 50

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym w zakresie w jakim jest to niezbędne. Wszystkie operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych są rejestrowane i dokonywane przez osoby uprawnione.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana (lub Państwa przedstawicieli ustawowych) danych osobowych

Cel przetwarzania Udzielanie świadczeń zdrowotnych (oddziały szpitalne inne komórki opieki szpitalnej; pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna; pracownie diagnostyczne i zabiegowe; poradnie specjalistyczne;
W celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych
a) ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych w trym rejestracji telefonicznej (nazwisko i imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, nr telefonu, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, ( w przypadku przedstawiciela ustawowego nazwisko i imię, nr telefonu), opis stanu zdrowia, udzielone świadczenia zdrowotne, informacje dotyczące wydanych opinii lub orzeczeń);
b) prowadzenie dokumentacji medycznej;
c) zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych (np. rozpatrywanie skarg i wniosków, wystawianie zwolnień lekarskich,)
d) udostępnianie dokumentacji medycznej
e) ustalenie i dochodzenie lub obrona roszczeń
f) prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
Podstawa prawna RODO: art. 4 pkt 9; art. 6 ust. 1 lit. c); art. 9 ust.2 lit.c,f, h, i, j);
w związku z ustawą z dnia:
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(t.j.Dz.U. 2018 poz. 2190);
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.);
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. 2018 poz. 2190);
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730) oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351)

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

3. Informacja o kategoriach odbiorców Pani/Pana (lub Państwa przedstawicieli ustawowych) danych osobowych

1. osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione lub współpracujące z SPZOZ w Kole,
2. osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
3. współpracujące podmioty lecznicze w związku z zapewnieniem ciągłości leczenia oraz dostępności do świadczeń medycznych,
4. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (tj. aparatura medyczna, systemy teleinformatyczne),
5. osoby przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego lub podnoszące kwalifikacje,
6. podmioty prowadzące rejestry medyczne,
7. uprawnione podmioty na podstawie art. 26 ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie podejmuje działań polegających na przekazywaniu Pani/Pana (lub Państwa przedstawicieli ustawowych) danych osobowych do państwa trzeciego w tym do organizacji międzynarodowej

5. Przechowywanie Pani/Pana (lub Państwa przedstawicieli ustawowych) danych osobowych

Administrator przechowuje Pani/Pana (lub Państwa przedstawicieli ustawowych)dane osobowe, licząc czas przechowywania od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w zależności od zawartości dokumentacji medycznej zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.)

20 lat dokumentacja medyczna
22 lata dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 r.ż.
30 lat zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia lub dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników
10 lat zdjęcia rentgenowskie
5 lat zrealizowane skierowania ambulatoryjne w pracowniach diagnostycznych
14 dni Utrwalony wizerunek zapisu monitoringu wizyjnego

6. Pani/Pana (lub Państwa przedstawicieli ustawowych) prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora.
3. prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych.
4. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego administratora (np. innego szpitala) w przypadku przetwarzania wskazanych danych w związku ze świadczoną usługą medyczną lub na podstawie udzielonej zgody.
5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
6. obowiązek podania danych – Jest Pani/Pan (lub Państwa przedstawiciel ustawowy) zobowiązani do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udzielenia świadczeń medycznych ( wymóg ustawowy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.)

7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana (pacjenta, którego jest Pan/i przedstawicielem ustawowym) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

http://rododlapacjenta.pl/

https://uodo.gov.pl/