Zasady przebywania Pacjenta w SPZOZ w Kole

W trosce o dobro i bezpieczeństwo Pacjentów, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie zaleceń sanitarnych i stosowanie się do poniższych zasad:

 1. Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 2. Informacje na temat stanu zdrowia Pacjenta udzielane są tylko osobom upoważnionym przez pacjenta. Informacji o stanie zdrowia chorych udziela wyłącznie: Lekarz prowadzący pacjenta, Lekarz Dyżurny, Lekarz Kierujący Oddziałem.
 3. Podczas pobytu w oddziale Pacjent ma możliwość przekazania swoich rzeczy do depozytu szpitalnego.
 4. Pacjent jest zobowiązany stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza i pielęgniarki.
 5. Zakazuje się używania własnego sprzętu elektrycznego np. czajnik, grzałka, suszarka.
 6. Pacjentowi nie wolno opuszczać oddziału bez wiedzy personelu medycznego.
 7. Na terenie całego szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów lub innych używek.
 8. Pacjenta obowiązuje zachowanie czystości i porządku oraz dbałość o sprzęt szpitalny.
 9. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii  i umożliwienia mu uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu.
 10. Pacjent może posiadać własną bieliznę osobistą, szlafrok, ręczniki oraz inne przedmioty osobiste.
 11. Oglądanie programu TV po godzinie 22:00 może nastąpić za zgodą dyżurnego lekarza lub pielęgniarki oraz pozostałych pacjentów znajdujących się w tym pokoju.
 12. Pacjenci powinni wzajemnie szanować swoją godność, intymność, przekonania i zasady moralne.
 13. W oddziałach znajdują się lodówki dla pacjentów. Dostarczanie żywności spoza szpitala jest dozwolone po uzgodnieniu z personelem pielęgniarskim lub lekarskim.
 14. Nie wyznaczamy i nie ograniczamy godzin odwiedzin chorych, jednak dla sprawnej organizacji czasu pracy oddziału zaleca się odwiedzać pacjentów w godzinach popołudniowych.
 15. Podczas wizyty lekarskiej lub w czasie wykonywania zabiegów medycznych prosimy odwiedzających o opuszczenie sali chorych – odwiedziny nie powinny utrudniać pracy personelu medycznego.
 16. Udział bliskich w opiece nad Pacjentem zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa, ułatwia adaptację do środowiska szpitalnego, przyspiesza również proces zdrowienia. Zakres opieki pielęgnacyjnej należy ustalić z personelem medycznym.
 17. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień Regulaminu lub do wskazówek personelu Oddziału mogą zostać poproszone o opuszczenie oddziału.

Jednocześnie informujemy, że w:

 • zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej odwiedziny u poszczególnych pacjentów mogą być regulowane Zarządzeniem Dyrektora,
 • przypadku wprowadzenia reżimu sanitarnego lub zagrożenia patogenami chorobowymi, przenoszonymi drogą wziewną personel medyczny może podjąć  decyzję o zabezpieczeniu pacjenta

oraz osoby odwiedzające w środki ochrony osobistej.