Zarządzenie nr 39/2021

 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

z dnia 05 sierpnia 2021 roku

 

 

W sprawie : zasad odwiedzin pacjentów w Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

 

  1. Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn.zm)
  2. Zgodnie z art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 849, z późn.zm.), Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 , także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.
  3. Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r w związku z przeciwdziałaniem COVID -19i wprowadzeniem zakazu odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych.

§1

Z dniem 05.08.2021 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem kolejnej fali pandemii zachorowań na COVID-19 wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Kole według określonych poniżej zasad.

§2

Dopuszcza się odwiedziny u pacjentów celem umożliwienia osobom najbliższym ostatniego pożegnania. Zgodę członkom rodziny na pożegnanie się z bliską osobą umierającą wydaje lekarz oddziału.

Osoby z objawami infekcji  lub rozpoznaną chorobą zakaźną nie mogą odwiedzać pacjentów. Członkowie rodziny mają obowiązek poddać się wywiadowi  epidemiologicznemu
i pomiarowi temperatury przez personel oddziału. Negatywna ocena uniemożliwia  wejście na salę chorych.

Członkowie rodziny dezynfekują ręce, zakładają rękawice diagnostyczne, maseczką chirurgiczną zakrywają usta i nos, zakładają fartuch fliselinowy. Rodzinę pacjenta w środki ochrony indywidualnej zabezpiecza oddział szpitalny. Równoczasowo przy łóżku chorego może znajdować się max. dwóch członków rodziny. Po zakończeniu pożegnania członkowie rodziny przed opuszczeniem sali chorego zdejmują rękawiczki i fartuch, dezynfekują ręce. Środki ochrony indywidualnej są odpadami medycznymi ( czerwony worek).

§3

W Oddziale Pediatrii przy dziecku może przebywać jeden opiekun. Opiekunowie mogą się zmieniać podczas opieki nad dzieckiem.

Przy przyjęciu dziecka na oddział opiekun powinien posiadać certyfikat szczepienia  p/SARS -CoV-2 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca albo posiadać ujemny wynik testu PCR lub wykonany test antygenowy w kierunku SARS-CoV2.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5

Zarządzenie obowiązuje do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego.

§6

Z dniem  5 sierpnia 2021 r. traci moc Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.