Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w tym Kombatantów i Osób Represjonowanych

URSZULA JASKULA

PRZYJMUJE:

PACJENTÓW, ICH RODZINY, PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH, OPIEKUNÓW PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH

codziennie w dni robocze
w godzinach od 730 – 1505

budynek „C” (administracja)  pokój nr 109

adres e-mail: iso@spzozkolo.pl

ul. Księcia J. Poniatowskiego 25;
62-600 Koło
tel. 63 2626150

Zapewnienie kombatantom i osób represjonowanych sprawnych i godnych warunków leczenia nie tylko zgodnie z zapisami Konstytucji RP, ale przede wszystkim zgodnie z tradycją i nakazem moralnym, nakładają na nas obowiązek  szczególnej troski o  tych wszystkich, którzy  z poświęceniem walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

Dnia 24 marca 2011r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole wystąpił z wnioskiem do Pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka deklarując wolę udziału i przystąpienia do programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom”.

W związku z powyższym w dniu 13 maja 2011r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Pani Barbara Graczyk Malińska podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu porozumienie „Szpitale Przyjazne Kombatantom”. W myśl zapisów art. 19 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowienia ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255, z późn. zm.) strony w myśl podpisanego porozumienia oświadczyły, iż nawiązują współpracę poprzez zawiązanie partnerstwa w celu realizacji programu dotyczącego respektowania szczególnych uprawnień kombatantów oraz osób represjonowanych związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych. Strony Porozumienia postanowiły realizować program „Szpitale Przyjazne Kombatantom” mając na względzie:

  1. zapewnienie realizacji prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
  2. prowadzenie stałej współpracy we wdrażaniu i realizacji programu
  3. przestrzeganie honorowania przywilejów w celu zagwarantowania realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.
  4. osobista pomoc Pełnomocnika w byciu przewodnikiem po systemie świadczenia usług medycznych dla wymienionych osób.

Ponadto deklarują prowadzić wspólną politykę informacyjną dotyczącą realizacji programu, w szczególności przy wykorzystaniu powołanych pełnomocników dyrektorów ds. kombatantów i osób represjonowanych.

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnień

DOKUMENTY UPRAWNIAJ!CE DO LECZENIA.pdf