Kierownik Oddziału Położnico-Ginekologicznego – Janusz Karaszewski

Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – Ewa Groncik

Tryb pracy:
Świadczenia w oddziale położniczo-ginekologicznym udzielane są całodobowo.
Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentkami pełni lekarz dyżurny. Personel położniczy pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Położne zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia:
Godz. 8.00 – raport lekarski
Godz. 8.10-10.00 – wizyta lekarska
Godz. 10.00-12.30 – wykonywanie zleceń z wizyty
Godz. 10.00-14.00 – badania diagnostyczne Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Ordynator , a w razie jego nieobecności – lekarz dyżurny.
Zadania oddziału:

 • Całodobowe leczenie i pielęgnacja położnic z porodów fizjologicznych i patologicznych – na odcinku położniczym
 • Leczenie i pielęgnacja ciężarnych – na odcinku położniczym
 • Leczenie pacjentek w zakresie chorób kobiecych – na odcinku ginekologicznym.
 • Prowadzenie zabiegów diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentek
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale.
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i położnych.
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 • Konsultowanie pacjentek z innych oddziałów.
 • W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Realizacja innych czynności zleconych przez Dyrektora Zakładu.
Regulamin dla osób odwiedzających

 1. Odwiedzanie pacjentek może odbywać się codziennie w godzinach od 15.00 do 18.00 w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
 2. Zakaz odwiedzin dotyczy pacjentki będące w 1 dobie po zabiegu operacyjnym.
 3. Pacjentkę może odwiedzić jednocześnie tylko i wyłącznie jedna osoba dorosła.
 4. W odwiedzinach nie mogą brać udziału dzieci do 18 roku życia.
 5. Odwiedzający proszeni są o ograniczenie czasu wizyt do 15 minut.

Program badań przesiewowych noworodków