Kierowanie komórką:

Pracownią Endoskopii kieruje Kierownik Pracowni spec. chirurg Maciej Goździkowski, a  w przypadku jego nieobecności – wyznaczony przez kierownika lekarz.
Pielęgniarka Pracowni Endoskopii kierowana jest przez Przełożoną Pielęgniarek, a w przypadku  jej nieobecności przez pielęgniarkę wskazaną przez  Przełożoną Pielęgniarek.

Zadania Komórki:

Wykonywanie badań diagnostycznych: gastroskopia, rektoskopia bronchoskopia, kolonoskopia.

Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną.

Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów.

Zapobieganie zakażeniom wewnątrz pracowni.


Tryb pracy:

Godziny pracy lekarzy: 7 00 – 14 00 (w tym wyznaczone godziny pracy)

Pielęgniarka zatrudniona jest w systemie jednozmianowym
w godzinach 7 00  – 14 35