Skargi i Wnioski

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000  z późniejszymi zmianami);
2.Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2022.1876 z późniejszymi zmianami);
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5,poz. 46)

Skargi i wnioski dotyczące jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Kole oraz naruszenia praw Pacjenta, można składać w dni robocze w formie tradycyjnej ( pisemnie / ustnie) lub elektronicznej do:

Dyrektora Szpitala poniedziałek w godz. 8:00 -9:30 tel. 63 262 61 40, e-mail:dyrektor@spzozkolo.pl
Dyrektora ds. Lecznictwa poniedziałek i piątek w godz. 9:30-11:00 tel. 63 26 26 140, e-mail:dyrektor.medyczny@spzozkolo.pl
Pełnomocnika ds. Systemu Jakości poniedziałek -piątek w godz.  7:30 -15:05 tel. 63 26 26 150, e-mail: iso@spzozkolo.pl
Kierownika /Koordynatora /Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej komórki medycznej,  której skarga lub wniosek dotyczy.

Pacjencie masz także prawo do składania skarg i wniosków do: 

NFZ w Poznaniu 60-309 Poznań ul. Grunwaldzka 158 lub ul. Piekary 14/15 lub jego delegaturach osobiście / telefonicznie w dni robocze od: 8.00-16.00 e-mail: kancelaria@nfz-poznan.pl
ePUAP: /idx5f1v45b/SkrytkaESP tel. centrali: 61 850 60 00, infolinia: 800 190 590
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, ul. Nowowiejskiego 51, budynek B, pok.1/1, 61-734 Poznań tel. 61 852 58 60 wew. 512, lub 783 993 905 kancelariaoroz@wil.org.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznań
tel. 61 862 09 50 sekretariat@oipip-poznan.pl
Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
w dni robocze od: 8.00-18.00 infolinia: 800 190 590
ePUAP: /RzPP/skrytka e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
Urzęd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
w dni robocze od: 8.00-16.00 infolinia 606 950 000
wypełnienie formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” portal ePUAP2 kancelaria@uodo.gov.pl

W przypadku zgłoszenia skargi /wniosku bez podpisu lub nie zawierającego imienia, nazwiska i danych kontaktowych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W imieniu Pacjenta skargę / wniosek może złożyć inna uprawniona osoba

>>> Klauzula informacyjna <<<