Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole, zwany dalej: „Zakładem” jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, wykonującym działalność leczniczą, pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i regulującym swoje zobowiązania. Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący, którym jest Powiat Kolski. Zakład działa m.in. na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części Statutu „ustawą”,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.: Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.: Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) ,
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami).

Siedziba Zakładu mieści się pod adresem: Koło 62-600, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25.

 1. Zasadniczy obszar działania Zakładu obejmuje teren Powiatu Kolskiego, w skład którego wchodzą:
  • gmina miejska Koło,
  • miasto i gmina Dąbie,
  • miasto i gmina Kłodawa,
  • miasto i gmina Przedecz,
  • gmina Grzegorzew,
  • gmina Kościelec,
  • gmina Babiak,
  • gmina Chodów,
  • gmina Olszówka,
  • gmina Osiek Mały,
  • gmina Koło.
 2. Zakład może obejmować też swoim działaniem:
  • ogół mieszkańców całego kraju,
  • cudzoziemców.