Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest za okazaniem dowodu tożsamości ( np. dowód osobisty, paszport);

  1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy;
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu;
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu;
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. Prawa Pacjenta, Rzecznik Praw Pacjenta):
2a. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.
2b. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 2, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:
1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
aktualizacja podstawy prawnej: Podstawa prawna: jest: Art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. 2017 poz. 1318 z pózn. zm.) po zmianach: Art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. 2020 poz. 849 z pózn. zm.)
Miejsce udostępniania dokumentacji :
odbywa się w dniach roboczych w godz. 7.30-15.00

budynek „C” Biuro Działu Świadczeń Medycznych i Zamówień Publicznych  –  I piętro pokój 108 tel. (63) 26 26 119Biuro Składnicy Akt – II piętro pokój 215 tel. (63) 26 26 178
Rejestracja Poradni Specjalistycznych – parter tel.(63) 26 26 118Adnotacji na kserokopii dokumentacji „za zgodność z oryginałem” dokonuje się w pokoju nr 108 lub 109
budynek „A”
Rejestracja Podstawowej Opieki Zdrowotnej – parter tel.(63) 26 26 113wypożyczanie zdjęć RTG – Biuro Składnicy Akt – II piętro pokój 215 tel. (63) 26 26 178
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty wg cennika:
Zarządzenie nr 22/2023 (kliknij żeby zobaczyć)
Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. 2017 poz. 1318 z pózn. zm.)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (kliknij żeby pobrać)

Szczegółowe informacje:
Składnica Akt tel. 63 26 26 178