Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest za okazaniem dowodu tożsamości ( np. dowód osobisty, paszport);

  1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy;
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu;
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu;
Po śmierci pacjenta prawo do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w dokumentacji medycznej.
Miejsce udostępniania dokumentacji :
odbywa się w dniach roboczych w godz. 7.30-15.00

budynek „C”:

Biuro Działu ¦wiadczeń Medycznych i Zamówień Publicznych  –  I piętro pokój 108 tel. (63) 26 26 119

Biuro Składnicy Akt – II piętro pokój 214 tel. (63) 26 26 178
Rejestracja Poradni Specjalistycznych – parter tel.(63) 26 26 118

Adnotacji na kserokopii dokumentacji „za zgodność z oryginałem”dokonuje się w pokoju nr 108 lub 109


budynek „A”:

Rejestracja Podstawowej Opieki Zdrowotnej – parter tel.(63) 26 26 113

wypożyczanie zdjęć RTG – Biuro Składnicy Akt – II piętro pokój 214 tel. (63) 26 26 178

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty wg cennika:
Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. Dyrektora SPZOZ w Kole (kliknij żeby zobaczyć)
Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. 2017 poz. 1318 z pózn. zm.)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (kliknij żeby pobrać)

Informacja o brakowaniu dokumentacji ( załącznik)

Szczegółowe informacje:
Składnica Akt tel. 63 26 26 178