Lekarz Kierujący Oddziałem – Arkadiusz Ostrowski

Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego – Magdalena Woś

Z-ca Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego – Iwona Kozłowska

Tryb pracy:
świadczenia w oddziale wewnętrznym udzielane są całodobowo.
Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.
Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35. Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia: Godz. 8.10 – raport lekarski
Godz. 8.15-11.00 – wizyta lekarska
Godz. 10.00-12.30 – wykonywanie zleceń z wizyty
Godz. 10.00-14.00 – badania diagnostyczne USG serca i jamy brzusznejInformacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Lekarz Kierujący Oddziałem od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 15.00, a w przypadku jego nieobecności – lekarz dyżurny.

Telefony:

Lekarz Kierujący Oddziałem tel. 63 26 26 224
Lekarze tel. 63 26 26 141
Pielęgniarki tel. 63 26 26 172

Zadania oddziału:

 • Diagnozowanie pacjentów przyjętych do oddziału.
 • Ustalenie i wdrożenie planu leczenia.
 • Prowadzenie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.
 • Całodobowe monitorowanie pacjentów w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego.
 • W uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziału.
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów.
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale.
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i pielęgniarek
 • Prowadzenie specjalizacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych
 • Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 • Konsultowanie pacjentów z innych oddziałów, w tym Izby Przyjęć.
 • W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych w pracowniach zakładu dla pacjentów oddziału, poradni specjalistycznych oraz innych podmiotów zewnętrznych – na podstawie odrębnych umów zawartych z tymi podmiotami
Regulamin dla osób odwiedzających pacjentów

 

 1. Odwiedzanie chorych może odbywać się codziennie w godzinach od 12.00-21.00
 2. Dzieci w wieku poniżej 10 lat nie powinny uczestniczyć w odwiedzinach chorego.
 3. Pacjenta mogą odwiedzić jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
 4. Osobom dotkniętym chorobą zakaźną lub znajdującym się w stanie nietrzeźwym zabrania się wstępu na oddział.
 5. Odwiedzających obowiązuje zakaz siadania na łóżkach.
 6. Odwiedzający proszeni są o maksymalne ograniczenie czasu wizyt. Ciągłe przebywanie na salach jest krępujące dla innych pacjentów.
 7. Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Ordynator, a w razie jego nieobecności- lekarz prowadzący ewentualnie lekarz dyżurny dla pacjentów nowoprzyjętych.