1. Przedstawiciel medyczny lub handlowy w celu reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi może przebywać na terenie SPZOZ w Kole po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora.
  2. Zgoda Dyrektora wydawana jest na wniosku złożonym przez wnioskodawcę na formularzu. Druk do pobrania.
  3. Wnioskodawca wypełniony wniosek przesyła faksem na nr 63 2720-850 lub na adres e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl .
  4. Decyzja Dyrektora SPZOZ w Kole przesyłana jest wnioskodawcy w sposób w jaki wpłynął wniosek.
  5. Przedstawiciel medyczny lub handlowy w przypadku uzyskania zgody zgłasza się w dniu planowanej reklamy produktu leczniczego do sekretariatu SP ZOZ w Kole w celu okazania się dokumentem tożsamości wskazanym we wniosku i wpisania się do prowadzonej ewidencji przedstawicieli medycznych i handlowych reklamujących produkty lecznicze.
  6. Po zakończonej reklamie przedstawiciel handlowy w prowadzonej ewidencji wpisuje godzinę jej zakończenia.