Początki działalności szpitala powiatowego w Kole sięgają XIX wieku. Liczba mieszkańców Koła w tamtych latach uprawniona do bezpłatnego korzystania z leczenia była stosunkowo mała. Wynikało to ze struktury zatrudnienia mieszkańców, spośród których znikoma część znajdowała pracę w małych zakładach usługowych i przemysłowych. Większość objętych bezpłatnych leczeniem stanowili pracownicy administracji i kolejarze.
W latach 1945-1950 brak było w Kole podstawowych placówek służby zdrowia zapewniających opiekę lekarską w ramach lecznictwa otwartego. W 1949 r. otwarto Ośrodek Zdrowia sprawujący opiekę nad matką i dzieckiem. Na początku lat pięćdziesiątych połączono Ośrodek ze Szpitalem i powstał Zespół Opieki Lekarskiej. W tym czasie także przystąpiono do organizowania nowych jednostek lecznictwa podstawowego, na których do roku 1970 spoczywał główny ciężar opieki nad chorym oraz pracy nad umacnianiem i podtrzymywaniem zdrowia ludności. Jednostkami tymi były pierwsze specjalistyczne poradnie: dziecięca, stomatologiczna, przeciwgruĽlicza, dermatologiczna i pracownia protetyczna. Wymienione poradnie prowadziły działalność profilaktyczno- leczniczą nad społeczeństwem miasta Koła.
W 1956r. przystąpiono do rozbudowy kolskiego szpitala, co w rzeczywistości polegało na wybudowaniu nowego gmachu obok dawnego. Inwestycję tę zakończono w 1959r. W nowych warunkach szpital w Kole dysponował 280 łóżkami, na ośmiu oddziałach specjalistycznych: wewnętrznym, chirurgicznym, dziecięcym, noworodkowym, położniczym, ginekologicznym, płucnym i laryngologicznym. Przy szpitalu powstały poradnie konsultacyjne: chirurgiczna, internistyczna i ginekologiczna. Szpital wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny zwłaszcza: pracownię rentgenowską, bakteriologiczną i gabinet fizykoterapii. Na wszystkich stanowiskach zatrudniono lekarzy z pełnymi kwalifikacjami, w tym specjalistów II stopnia. Zwiększyła się też proporcjonalnie do potrzeb kadra średniego personelu medycznego: pielęgniarek, położnych, techników, laborantów i felczerów. Wzrost zatrudnienia personelu w latach 1958-78 był spowodowany rozwojem przemysłu na terenie miasta Koła, zwiększyła się liczba uprawnionych do bezpłatnego leczenia, powstały nowe placówki przemysłowej służby zdrowia- to przyczyniło się z kolei do zwiększenia obszaru zapobiegawczo-leczniczego kolskiej służby zdrowia. Pierwsze przychodnie utworzono przy Zakładach Ceramiki Sanitarnej, Fabryce Materiałów i Wyrobów ¦ciernych „Korund” oraz w Zakładach „ZREMB”. W latach sześćdziesiątych zorganizowano w Przychodni Rejonowej w Kole nowe poradnie specjalistyczne: okulistyczną, laryngologiczną, zdrowia psychicznego i neurologiczną.
W latach 1971-75 następuje proces integracji placówek służby zdrowia- powstają Zespoły Opieki Zdrowotnej. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole powstał 31 grudnia 1976r. na skutek zespolenia lecznictwa otwartego, lecznictwa zamkniętego i stacji pogotowia ratunkowego w jedną instytucje. W nowej strukturze organizacyjnej służby zdrowia- Zespół Opieki Zdrowotnej stanowił podstawową instytucję zapewniającą opiekę zdrowotną dla ludności zamieszkałej na terenie jego działalności.
W latach 1976-1980 na terenie działalności ZOZ-u powstają nowe placówki służby zdrowia, których inwestorem był Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Są to Wiejskie Ośrodki Zdrowia.

 

11 marca 1997r. Zespół Opieki Zdrowotnej został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego nazewnictwo utrzymane jest do chwili obecnej. Szpital jest szpitalem pierwszego poziomu referencji. Posiadamy oddziały w zakresie specjalności: internistycznej, chirurgicznej, pediatrycznej, ginekologiczno/położniczej, pulmonologicznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy. Od stycznia 2005r. świadczymy usługi w zakresie poradni specjalistycznych: kardiologicznej, chirurgicznej, urologicznej i ginekologicznej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole położony jest na obrzeżach miasta Koła. Udziela całodobowych świadczeń medycznych, które obejmują swoim zakresem diagnostykę, leczenie i opiekę. Zatrudnia w nim personel o wysokich kwalifikacjach, tj. interniści, chirurdzy, pediatrzy, neonatolog, ginekolodzy, ortopeda i urolog, którzy to zapewniają kompleksową opiekę nad pacjentem i gwarantują wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych. Prowadzone są specjalistyczne zabiegi: operacje metodą laparoskopową, operacje naczyniowe i operacje tarczycy. W naszym Zakładzie pracuje również wykwalifikowany personel pielęgniarek i położnych, w tym jest wiele specjalistek z zakresu pielęgniarstwa oraz położnictwa. W szpitalu znajdują się pracownie: EKG- możliwość wykonania ekg wysiłkowego oraz badania serca metodą Holtera, Endoskopii-możliwość wykonania gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii. Ponadto znajduje się Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Pracownia Diagnostyki Obrazowej oraz Pracownia Tomografii Komputerowej. Usługi w naszym szpitalu adresowane są do osób w każdym przedziale wiekowym, zapewniając im pełną opiekę medyczną: lekarską i pielęgniarską. Zakład nasz współpracuje ze szpitalami ościennymi oraz szpitalami klinicznymi, gwarantując w ten sposób leczenie na najbardziej optymalnym poziomie. Zakres leczenia i opieki jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta. Żywienie jest dostosowane do Pacjentów z uwzględnieniem wskazań dietetycznych lekarza leczącego. Podczas leczenia Pacjent jest traktowany indywidualnie, z należnym mu szacunkiem i poszanowaniem jego godności. Opiekę, którą otrzymuje jest dobrej jakości, bo sprawują ją ludzie o odpowiednich kwalifikacjach. W ten sposób realizujemy świadczenia usług w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, dajemy przez to gwarancje świadczenia usług najwyższej jakości. Obszar działania Szpitala stanowi obwód leczniczy, który obejmuje teren Powiatu Kolskiego oraz przyjezdnych z całego kraju i cudzoziemców. Podstawowym zadaniem Szpitala jest zapewnienie ludności z rejonów wyżej wymienionych opieki zdrowotnej w zakresie: opieki stacjonarnej, opieki specjalistycznej, pomocy ambulatoryjnej dla wszystkich potrzebujących.

Szpital wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

  • Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii położnictwa, ginekologii, noworodki, pulmonologii, medycyny ratunkowej.
  • Porad specjalistycznych
  • Pomocy doraĽnej w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia na terenie miasta Kłodawy, Dąbia, Przedcza. Chodowa i Olszówki.

Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest Rada Powiatu Kolskiego.

Zakład działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 05 kwietnia 2011r. o Działalności Leczniczej /Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póź.zm./
  • Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
  • Wpisu do rejestru sądowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • Innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek i zakładów budżetowych.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole został opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001: 2008 zalecający procesowe podejście przy jego tworzeniu i ciągłe doskonalenie w czasie jego funkcjonowania.